13. Kitap
Yüz Yıl Savaşı
 
 
13. Kitap
 
resimli    İNDİR
 
resimsiz  İNDİR
 
 

13. Kitap Alıntı

 

Edirne’de halk asillere karşı isyan etti. İsyan kısa bir sürede tüm Trakya’yı sardı. Her yerde soylular ve toprak sahipleri öldürülmeye başlandı. Halk hareketi en şiddetli olarak Selanik’te cereyan ediyordu. Selanik en ölçüsüz zenginliğin, en koyu sefaletle koyun koyuna bulunduğu ve karışık kökenli halkın yaşadığı bir liman kentiydi.

 

Selanik'te örgütlü ve belli bir ideolojisi olan halk partisi, yani Zelotlar partisi vardı. Bu nedenle burada halkın asillere karşı sadece öfkelenmesi ile yetinilmedi. Zelotlar 1342'de yönetimi ele geçirip, Kantakuzenos taraftarlarını kovarak, kendilerine özgü rejimlerini kurdular. Bütün aristokratların mallarına el kondu. Zelotlar sosyal ihtilalciydiler, ama ihtilal ile meşruiyetçiliği birleştirmişlerdi. Meşru İmparator İoannes Palaiologos'u tanıyorlar ve onun İstanbul'dan gönderdiği vali ile Zelotlar partisi başkanı yönetimi birlikte paylaşıyordu. Ama asıl yetki ve egemenlik hakkı Zelotlardaydı. Selanik 1350'lere kadar Zelotlar tarafından bağımsız olarak yönetildi. İoannes Kantakuzenos ve onu tutan aristokratlara karşı, Palaiologoslar Selanik “ Zelotlar “ ını destekliyorlardı.

 

Zelotlar başlangıçta toplumsal eşitliği savunuyorlardı. Borçların kaldırılmasını ve toprağın yeniden dağıtılmasını istemişlerdi. Ama geldikleri yerde Zelotlar hiç değilse yoksullara yardım edilmesini ve şehirde genel iyileştirmeler yapılmasını ister oldular. Bu amaçla manastırların bir ölçüde mülksüzleştirilmesini ve zenginlerin bir miktar mal varlığına el konmasını istiyorlardı. Bu noktada  Hesykhiastlar ile Zelotlar karşı karşıya geldiler. Kutsal sessizlik rahiplerinin mallarını vermeye hiç niyetleri yoktu.

 

 

 

13. Kitap Hakkında

 

 

13. Kitapta 1300 ile 1375 yılları arasındaki 75 yıl anlatılmaktadır. Bu dönemde en önemli olay bu kitaba ismini veren ve Fransızlarla İngilizler arasında yapılan Yüz Yıl Savaşıdır. Muharebeler Avrupa ana karasında yapılıyordu. Sebebi ulusal bilince doğru uzanan yolda Fransa ile İngiltere’nin birbirinden ayrılmasıydı. Savaşlar ve parasızlık Avrupa’da savaş şirketlerinin gelişme zeminini hazırlıyordu.

 

Bu sırada Anadolu’nun batısında bir Türk beyliği, hızla büyüyor, Avrupa’ya geçiyor, Balkanlara sahip olmaya başlıyordu. Avrupa, Osmanlıların bu ilerlemesinden endişeye kapılmış, yılanın başını küçükken koparmak istiyordu.

 

Bu sırada Azerbaycan’da da başka bir Türk devletinin temelini oluşturacak dini görüş, tekkede örgütleniyordu.

 

Doğu Roma İmparatorluğu ufala ufala Bizans kentine indirgenmişti. Ama yine de büyük prestiji vardı. Bizans Zelot başkaldırısını yaşadı. Eşitlikçi toplum görüşü burada da sonuç alamayacaktı.

 

Anadolu’da Rum Selçuklu hakimiyeti bitmiş, Moğol etkisi hafiflemiş, ortaya pek çok ufak Türk beyliği çıkmıştı. Kent bazında, kabile bazında beyler vardı. Bunlar vassal olarak birbirine bağlanarak, adı bilinen beylikleri meydana getiriyorlardı. Yani ortada Bozkırdaki göçebe konfederasyonlarının, Anadolu yerleşmesine bir uygulaması vardı. Kitapta adı geçen ve bilinen her beylik aslında bir konfederasyondu. Kilikya’da ise Ermeni krallığı hala yaşamaya devam ediyordu.

 

Tam Cengiz İmparatorluğu bitti derken, Orta Asya ortaya yeni bir fatihi, Timur’u çıkarıyordu. Timur, nerede ise eski Moğol İmparatorluğu çapında bir devlet kurmak üzereydi. Asya’nın her yerinde bir yandan Türkler öne çıkıp, devletler kurarken diğer yandan Orta Asya İslamlaşıp, Türkleşiyordu.

 

Bu sırada Çin’de Moğolların işi de bitmişti. Çin iç savaşlarla sarsılıyor, ölenin haddi hesabı olmuyordu.

 

Tapınak Şövalyeleri işkence ile yok ediliyorlardı. Ama onlar da yer altına inmiş, yeni örgütlenmeler kurup, kendilerine yeni hakimiyet sahaları buluyorlardı.

 

Avrupa’da burjuvaların güçlenmesi ile meclisler kralların gündemine gelmeye başlamışlardı. Avrupa adalet sistemi de değişiyor, kralın mahkemeleri güç kazanıyorlardı. Bir yandan da hukuk töre çatışması yaşanıyordu. Zaman içinde, kazanan, yazılı olan yani Roma hukuku olacaktı.

 

Avrupa’da Papalık bölünmüştü. Bir ara papa sayısı üçe bile çıktı. Bu gelişme Katolikliği zayıflatıyordu. Bir yandan da Kilisenin sapkınlık saydığı pek çok dini akım ortaya çıkıyordu. Ama diğer yandan da bilimsel düşünce filizlenmeye başlamıştı. Matbaanın gelişmesini sağlayacak kabartma harfler de ortaya çıkmıştı.

 

İngiltere, İskoçya’yı kendi haline bırakmaya hiç niyetli değildi. İngiltere İskoçya savaşları sürüp gidiyor ve çok kan akıyordu. İskoçyalıların hayat hakkı yoktu.

 

Avrupa’da Osmanlı hanedanı gibi filizlenen bir diğer hanedan da Habsburglardı.

 

Dünyanın her yerinde veba, işkenceler, savaşlar, açlık, hükümdarların vahşeti nedeniyle halk kırılıyordu. Eceliyle ölmek bile artık mümkün değildi. Yaşam anlatılamayacak kadar zor ve çekilmezdi. Hayat, sayıları bir avuç bile olmayan seçkinler için bir şey ifade ediyordu. İnsanların hayatını kurtaramayan dinler de ruhların ebedi hayatını kurtarmak havucunu göstererek, bu dünyadan kendilerine pay alıyorlardı.

 

13. Kitabın içindeki konulardan bazıları şunlardır:

 
 • Etas Generaux
 • Batı Avrupa’da Adalet değişiyor
 • Florin
 • Ticari Buluşlar
 • Türkler ve Moğollar
 • Moğollar ve Şiilik
 • Katharizm ve Kabbala
 • İbn Teymiye
 • Tapınak Şövalyeleri
 • Wallace
 • Anadolu Selçuklularında Son
 • Anadolu Selçuklu Sarayı
 • Çeşitli Selçuklu teşkilatları
 • Rum Selçuklularının Rum Yöneticileri
 • Anadolu Selçuklu Devleti Ordu Yapılanması
 • Anadolu Selçuklularında Kültür
 • Anadolu Selçuklularında Ekonomi
 • Selçuklularda Bayındırlık
 • Bizans’da Kültür
 • Dinsel Hoşgörü
 • Anadolu Müslümanlaşıyor
 • İğdişler
 • Doğu Batı Ticareti
 • Türkler ve Kürtler
 • Batı Avrupa’da Mistik Patlama
 • Anadolu Selçuklu toprak modeli
 • Rum Selçuklularında Özel Mülkiyet
 • Anadolu Selçuklularında İkta
 • Anadolu Vakıfları
 • Tapınak Şövalyelerinin sonrası
 • Anadolu Türk Beylikleri
 • Portekiz
 • Osmanlı Bizans flörtü
 • Anadolu’da Hıristiyanlara ayrımcılık
 • Moğollar Hıristiyan Olmuyor
 • Çin’deki Moğollar
 • Bursa Osmanlıların
 • Avrupa’da Bilimsel Düşüncenin Önü açılıyor
 • Orta Asya İslamlaşıp, Türkleşiyor
 • Anadolu’da Şii Batıni İnançlar
 • Anadolu’da Türklerin Kimlik Bilinci
 • Osmanlı Beyi Orhan Bey
 • Yeniçerilerin Kuruluşu
 • 2. İskoç Bağımsızlık savaşları
 • Tatarlar
 • Ak ve Kara Koyunlular
 • Anadolu’da Moğol Döneminde Gayri Müslimler
 • Sırp Krallığı Gelişiyor
 • Batıdan Doğuya ilk Türk Göçü
 • Yüz Yıl Savaşları
 • Zelotlar
 • İngiliz savaş taktikleri
 • Bizans iç savaşı
 • Elektörler
 • Parası olan Asil oluyor
 • Hindistan’da Bahamani Sultanlığı
 • Veba salgını ve Yahudi Kırımı
 • Ortaklar
 • Rumeli’ye Osmanlı Yerleşmesi
 • Çin’de İsyan
 • Deprem’in Yardımı
 • Kara Koyunlular
 • İlk Hümanizma
 • Esir Kral Jean
 • Süleyman Gazi
 • Charles de Navarre
 • Timurleng
 • Orhan Beyin ölümü
 • Bretigny Anlaşması
 • Osmanlı başkenti Edirne
 • Avusturya Dükalığı Habsburgların
 • Savoy Dükü
 • Avrupa’da Savaş Şirketleri
 • Çin’de Yerli Hanedan
 • Çin’de milliyetcilik
 • Kabartma Harf
 • Francesco Petrarca
 • Kilikya Ermeni Krallığı
 
13. Kitap
 
resimli    İNDİR
 
resimsiz  İNDİR